Bulharská ambasáda [Slovenská republika]
English version | Napíšte nám
Dnes je: January 20, 2019
O krajine | Všeobecné údaje

Novinky | Všeobecné údaje | O krajine | Praktické informácie k ceste do Bulharska | Konzulárne informácie | Bilaterálne vzťahy |

Kultúrne podujatia | Mapa | Linky

«Späť

Харта на клиента

[2018-08-23]

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

 

ПРИОРИТЕТИ

Защитата на правата и интересите на българските граждани, на българските юридически лица и българската държава в чужбина, в съответствие с международните норми, са постоянен приоритет на българската външна политика.

 

В тази връзка се полагат усилия в следните насоки:

·       Оказване на помощ и съдействие на изпаднали в беда български граждани в чужбина;

·       Осигуряване и поддържане на високо ниво на консулско обслужване;

·       Своевременно изготвяне и разпространение на превантивна информация - съвети за пътуващи в чужбина българи;

·       Подпомагане дейността на организации на българските общности зад граница, насочена към съхраняване на българските езикови, културни и религиозни традиции. Подпомагане на българските православни църковни общности зад граница.

 

ЦЕЛИ НА ДП-БРАТИСЛАВА В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

·       Улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване на информация относно видовете административни услуги, при регистриране заявленията за услуги, при получаване на справки за текущото състояние на преписките, при получаване на информация за сроковете.

·       Повишаване на качеството и ефективността на работата по административното обслужване на министерството.

·       Облекчаване на дългите процедури;

·       Елиминиране на възможните корупционни практики;

·       Създаване на спокойна, професионална и делова обстановка за потребителите на административни услуги, предоставяни от ДП-Братислава.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ И КОНСУЛСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧУЖБИНА:

1. Издаване на временен документ за пътуване на граждани на държави-членки на Европейския съюз;

2. Издаване на временен паспорт на български граждани;

3. Нотариални удостоверявания, извършвани от консулските длъжностни лица на Република България в чужбина;

4. Снабдяване на български граждани, постоянно живеещи в чужбина с актове/удостоверения за гражданско състояние (акт/удостоверение за раждане,

акт/удостоверение за брак, акт/удостоверение за смърт);

5. Приемане и обработване на заявления за български лични документи (БЛД) и предаване на готови такива на български граждани в чужбина: лична карта, паспорт;

6. Издаване на визи на чуждестранни граждани за летищен транзит (виза вид "А") /;

7. Издаване на визи за краткосрочно пребиваване на чуждестранни граждани в Република България (виза вид "C");

8. Издаване на визи за дългосрочно пребиваване на чуждестранни граждани в Република България (виза вид "D");

9. Съдействие за издаване на свидетелство за съдимост на български граждани;

10. Издаване на удостоверение за завръщане в Република България на чужденец;

11. Приемане чрез дипломатическите представителства на документи по процедурите, свързани с българско гражданство (придобиване, възстановяване, освобождаване и установяване наличие на българско гражданство) до получаване на готовите удостоверения за българско гражданство от съответните лица;

12. Заверка и легализация на документи, преводи и други книжа.

 

Служителите в КС-Братислава оказват съдействие при смъртни случаи на български граждани в чужбина, хуманитарни проблеми, помощ при издирване на наследства на български граждани в чужбина и реализиране на наследствената маса, случаи на нелегална емиграция, експулсирани, жертви на сексуална експлоатация, задържани, върнати от гранични пунктове, малтретирани от граничните власти на чужди страни граждани.

 

При смъртни случаи и хуманитарни проблеми служителите реагират незабавно, съвместно с местните органи и ЦУ на МВнР, с оглед на максимално бързото решаване на проблема, съобразно волята на близките, както и оказване на своевременна помощ и защита на българските граждани, изпаднали в беда.

 

Какво могат да направят за Вас консулските служители:

·       да издадат документи за пътуване при спешни случаи;

·       да осигурят помощ в случай на произшествие, сериозно заболяване или смърт и могат да информират близките за това;

·       да осигурят помощ в случай на арест, да уведомят близките Ви, да Ви посетят в затвора, да гарантират същото отношение към българските граждани, както към гражданите на приемащата страна;

·       да осигурят помощ в случай на непредвидени обстоятелства, като природни бедствия и граждански протести

·       да Ви дадат най-актуална информация при пътуване;

·       да удостоверят и заверят подпис;

·       да съставят актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и смърт);

·       да препратят вече съставени от местните власти актове за гражданско състояние на общината по постоянния адрес на българския гражданин в България.

 

Какво не могат да направят за Вас консулските служители:

·       да осигурят резервация за пътуване и хотел или да приемат на съхранение Вашия багаж;

·       да платят Вашия хотел, медицински разноски или други сметки, включително таксата за връщане на загубен багаж до България;

·       да осигурят средства, за да платят разноските за правни услуги, да Ви представляват при съдебни процеси или да Ви дават правни съвети;

·       да Ви освободят от затвора или да издействат специално отношение към Вас в затвора;

·       да Ви осигурят преводач и телефонни услуги;

·       да разследват престъпления;

·       да Ви изплащат пенсии или да уреждат плащания на социалните Ви осигуровки;

·       да Ви осигурят разрешение за работа;

·       да Ви намерят работа в приемащата държава;

·       да Ви осигурят визи за други държави.

 

Необходими документи за пътуване в чужбина

Съгласно Регламент № 539, приет на 15 март 2001 г. от Съвета по правосъдие и вътрешни работи на Европейския съюз, от 10 април 2001 г. българските граждани могат да пребивават в страните от Шенген /в т.ч. и в Словашката република/ без визи максимално до 90 дни на всеки шест месеца, считано от деня на първото влизане в която и да е страна от Шенгенското пространство. Посочените 90 дни се изчисляват, като се сумират дните на престой във всяка една от страните членки на Шенген.

 

ПРОЦЕДУРИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

1.Предоставяне на писмени отговори на постъпили в ДП-Братислава писмени молби за извършвани услуги, процедури, жалби, сигнали на физически и юридически лица.

 

2.В Приемната на Консулска служба - Братислава може да получите още:

·       устна консултация

·       консултация по предварително заявени теми по телефона.

 

Отговор на Вашата молба или заявление ще получите писмено в рамките на указаните срокове или устно „на гише“ за всеки конкретен вид административна услуга.

 

Легализация и заверка на документи.

Документите за удостоверяване (легализация) и за заверка на подписа на преводача се приемат на гише в приемната на КС.

С цел улесняване потребителите на административни услуги, КС разполага с формуляри за различните видове услуги. Попълнени образци на формулярите са на разположение на гражданите в Приемната.

 

Издаване на документи за самоличност

КС-Братислава приема заявления и неабходимите документи за издаване на лична карта, задграничен паспорт и временен паспорт.

Таксите са определени в тарифите за събиране на държавни такси и са обявени на видно място в приемната на КС.

 

Приемно време

Приемното време на КС е всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа. Предаването на готови документи се извършва в зависимост от заявения срок на услугата: "експресна и бърза услуга" – в рамките на работния ден и "обикновена услуга" - на следващия работен ден от датата на подаване на документите.

Документи за самоличност се предават, когато са налични в КС, в рамките на законоустановените срокове.

 

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

В изпълнение на приетата от Министерския съвет Концепция за подобряване на административното обслужване, както и предвид спецификата на дейността в Дипломатическите и Консулските служби на Република България, прекият контакт с граждани е организиран на принципа на "едно гише" и се осъществява в приемната на КС-Братислава.

 

Общи стандарти

1. Всеки служител при изпълнение на служебните си задължения носи отличителен знак с  имената и длъжността си;

2. При водене на телефонни разговори служителите се идентифицират чрез собствено и фамилно име;

3. В служебните помещения, където се осъществява административно обслужване, се осигуряват места за сядане и подходящи условия за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания.

 

Собствени стандарти

1. Да се отнасяме любезно, внимателно и с уважение към потребителите на административни услуги и да зачитаме правата и личното достойнство;

2. Да се въздържаме от каквито и да било прояви на дискриминация;

3. Да бъдем честни и отзивчиви;

4. Да изпълняваме задълженията си безпристрастно и непредубедено;

5. Да предприемем всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугите;

6. Да спазваме поставените срокове за извършване на всяка административна услуга;

7. Да спазваме конфиденциалност относно всички запитвания, сигнали и жалби на всеки един потребител на административна услуга, предоставяни от КС-Братислава;

8. Да не разпространяваме данните и личната информация на гражданите, станали ни известни при или по повод на изпълнение на служебните задължения;

9. Да спазваме принципа за равнопоставеност на клиентите на административни услуги;

10. Да не провокираме с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването на такива да се стараем да запазим спокойствие и да контролираме поведението си;

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА СЪС СИГНАЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ

Всеки потребител на административна услуга, предоставяна от КС-Братислава, има право на:

1. учтиво и толерантно отношение от служителите, равнопоставено и справедливо към всеки потребител;

2. качествено и компетентно обслужване, при спазване на оповестените стандарти за качество;

3. професионален отговор, както и пълна и точна информация във връзка с предоставянето на съответната услуга.

4. свободно изразяване на мнение и предложение относно изпълнението на стандартите на административното обслужване по предоставяне на конкретна услуга.

 

Всеки потребител на административна услуга има следните отговорности:

1. да се отнася към служителите с уважение и да не проявява агресивно поведение;

2. да бъде внимателен и любезен към останалите клиенти;

3. да спазва обявеното работно време;

4. да предоставя пълна и точна информация, която е необходима за изпълнение на исканата услуга;

5. да уведомява своевременно за промени в обстоятелствата, свързани с поставеното искане.

 

Информация за потребителите на административни услуги

ДП-Братислава предоставя на потребителите на административни услуги ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, отговаряща на потребностите им чрез различни канали за достъп: лично „на гише“, телефон, информационни табла, брошури, интернет-страница, презентации и др.

С цел улесняване на потребителите ДП-Братислава е разработило и предоставя ясни и лесно разбираеми бланки на заявления и молби, които могат да бъдат получени на място в Консулската служба.

 

 

 

Механизми за обратна връзка

Обратната връзка с потребителите се осъществява чрез събиране и анализ на анкетни карти, мнения, сигнали и предложения, постъпили в пощенските кутии на ДП-Братислава, на място в Приемната на КС-Братислава, по телефон или по електронна поща.

 

Отговорност и отчетност

Стриктно и професионално изпълнение на заложените стандарти и да подобряване на административното обслужване.

При извършване на административни услуги, спазване на нормативните разпоредби с оглед професионално и в срок изпълнение.

Отчитане на оценката за удовлетвореност на потребителите на административни услуги на период от 6 месеца.

Copyright © 2006, Bulharská ambasáda. All rights reserved.